Osobního bankrot je mnohdy jediným možným řešením problémů s oddlužením. Základním předpokladem je, aby byl insolvenční návrh sepsán správně, a byly splněny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu.

Osobní bankrot jako způsob oddlužení

Pokud jako dlužník (nepodnikatel) nejste schopni své závazky řádně splácet, dá se říci , že jste v úpadku. V takovém případě se můžete z dluhové pasti dostat pomocí soudu, kdy lze využít tzv. insolvenční zákon. Osobní bankrot představuje sjednocení všech dluhů, kdy jsou zajištění věřitelé zcela uspokojeni a nezajištění věřitelé do výše, kterou sami schválí. Pokud máte dobrou vůli dluh splácet a kus štěstí, zbytek dluhů vám může být odpuštěn.

Podání návrhu při osobním bankrotu

Na počátku je třeba podat na předepsaném formuláři Ministerstva spravedlnosti návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, přičemž musí obsahovat zejména:

  • identifikace dlužníka, případně osob, které jsou oprávněny jednat za dlužníka,
  • reálné příjmy dlužníka (za poslední tři roky),
  • očekávané příjmy dlužníka (v následujících pěti letech),
  • návrh způsobu oddlužení (dlužník návrh nemusí uvést).

K návrhu je třeba připojit mimo jiné seznam závazků či majetku a souhlas nezajištěných věřitelů s tím, že v procesu oddlužení obdrží do 30 % svých pohledávek. Souhlasit s oddlužením pak musí i manžel dlužníka. Pokud o úmyslu vyhlášení osobního bankrotu dlužníka věřitel nevěděl a dlužníka předešel tím, že již podal insolvenční návrh, reakce soudu se dočká se zpožděním 30 dní.

Schválení oddlužení – úspěšný proces osobního bankrotu

Následně o povolení oddlužení rozhodne soud. Pokud tak učiní, s tímto usnesením se musí řídit všichni, i věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili. Podle tohoto usnesení se pak odvíjí způsob oddlužení, kdy se může jednat o prodej majetku nebo uhrazení závazků podle splátkového kalendáře. Rozhodnutí je účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku, a následně může konat insolvenční správce ve prospěch uspokojení věřitelů. Se schválením oddlužení také vstupuje v platnost neproveditelnost exekuce.

Podmínky pro osobní bankrot

Podle insolvenčního zákona může podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení osoba, která splňuje znaky úpadku:

  • existuje více věřitelů,
  • dlužník je v platební neschopnosti,
  • neuhrazené závazky jsou více než 30 dnů po splatnosti.

Osobní bankrot a dluhy z podnikání

Osobní bankrot je primárně určen pro nepodnikatele, tedy pro osoby, které nemají dluhy z podnikání, a to i v případě, že již podnikat přestali. Možností a řešením pro oddlužení podnikatelů může být tzv. nepatrný konkurs, tzn. zjednodušený konkurs pro drobné podnikatele. V konkursu dochází obecně k prodeji dlužníkova majetku a k rozdělení prostředků mezi věřitele, přičemž dlužník do tohoto procesu nemůže zasahovat.