Zejména živnostníci a drobní podnikatelé, ale i zaměstnavatelé dluží na sociálním pojištění poměrně vysoké částky, přestože jistě vědí, že při neplacení pojistného se mohou dostat do značných problémů. Jistou úlevou je, že lze požádat o odpuštění penále.

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění

Ať už jste zaměstnanec či živnostník a zajímalo by vás, jestli máte dluh na sociálním pojištění (zda za vás zaměstnavatel sociální pojištění vůbec odvádí), není nic jednoduššího, než navštívit Okresní správu sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště. Může se totiž stát, že se o dluhu u OSSZ dozvíte až za zúčtovací období, kdy OSSZ provádí výpočet a porovnání odvedených plateb a vyměřených dávek. Pokud se chcete vyhnout případnému penále, pro jistotu si nechte vystavit písemné potvrzení o tom, že žádné dluhy na sociálním pojištění nemáte.

OSSZ dluhy tvrdě vymáhá i odpouští penále

Hrozba za dluh na sociálním pojištění je poměrně tvrdá, na neplatiče jsou uplatňovány veškeré možnosti pro vymáhání pohledávek – soudní řízení, exekuce nebo vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních. Velká část dluhů je nevymahatelná, neboť těm, kteří zkrachovali už není co vzít. Podnikatelským subjektům, které se dostanou do potíží a vznikne jim dluh na sociálním pojištění, dokáže OSSZ znepříjemnit život v podobě penále, ale také máte možnost požádat o prominutí penále.

Pokud je dlužníkovi předepsána úhrada penále, je vhodné se domluvit na vytvoření splátkového kalendáře nebo zkusit požádat o prominutí penále. Žádost o snížení nebo prominutí dluhu či penále na sociálním pojištění je třeba na pojišťovnu doručit písemně do 15-ti dnů od doručení platebního výměru, kde je nutné uvést podstatné důvody vzniku dluhu.

Dluh na sociální pojištění narůstá denně!

Každý, kdo je povinen pojištění platit a z jakéhokoliv důvodu tak nečiní, by si měl uvědomit, že dluh na sociálním pojištění narůstá denně, a to o penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Protože pojišťovna není povinna dlužníka hned upozornit, penále se může vyšplhat do výše přesahující dlužnou částku. A i když časem dlužníkovi pojišťovna upozornění zašle a on si jej nepřevezme, platí fikce doručení a záležitost nabude právní moci. Pokud ani poté dlužník pohledávku neuhradí, pojišťovna začne částku vymáhat a rozběhne se klasický kolotoč – soudní usnesení a exekutor, takže dluh na sociálním pojištění naroste třeba až na desetinásobek původní částky.

Promlčení dluhu na sociálním pojištění

Je dobré vědět, že dluhy na sociálním pojištění lze vymáhat až po dobu 10-ti let. To ale nemusí nic znamenat. Pokud totiž pojišťovna provedla úkon ke zjištění výše dluhu pojistného (nebo penále), ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl, začíná plynout nová promlčecí lhůta. Pokud ale pojišťovna předepíše úhradu dluhu po delší době a je vznesena písemná námitka promlčení, pojišťovna již dluh vymáhat nemůže.