Dlužní úpis obsahuje prohlášení o existenci dluhu. Nejčastěji má podobu uznání dluhu a pokud obsahuje i výši a důvod dluhu, pak může být považován za písemné potvrzení pohledávky. Dlužní úpis musí být především sepsán tak, aby byl platný a uznatelný.

Co musí obsahovat platný dlužní úpis?

Pokud si neberete běžný úvěr či jiný typ půjčky od nějakého finančního ústavu, ale potřebujete si půjčit větší částku peněz například od známého, je nanejvýš rozumné sepsat dlužní úpis. Aby byla existence půjčky řádně potvrzena a dluh byl uznatelný, dlužný úpis musí obsahovat nejen výši půjčky, ale i podmínky pro její splacení. Dlužní úpis může také obsahovat ručitele, v dlužním úpisu lze případně uvést i úroky s půjčky, a také se může jednat o půjčení cenné věci.

Náležitosti pro uznatelný dlužní úpis

  • Jméno, příjmení a adresa věřitele (půjčitel)
  • Jméno, příjmení a adresa dlužníka (vypůjčitel)
  • Výše půjčky uvedená i slovy nebo popsání věci
  • Výše úroků (pokud je ujednáno)
  • Způsob úhrady – jednorázově/splátky
  • Termín splacení půjčené částky (při jednorázovém splacení)
  • Termíny při úhradě ve splátkách
  • Datum a místo vyhotovení dlužního úpisu
  • Podpisy věřitele a dlužníka
  • V případě ručení dlužního úpisu prohlášení ručitele, že dluh za dlužníka uhradí

V podstatě: dlužní úpis je smlouva o půjčce, a jako taková může být uzavřena i ústně. Známý, který si chce půjčit, sice může namítat a hrát na city: „Copak ty mi nevěříš?“ Ale nikdo neví, co se v budoucnu stane, a takováto půjčka „na hubu“ se pak může velmi těžko prokazovat, proto by měl být dlužní úpis vždy v písemné podobě.

Vymáhání peněz či věci na základě dlužního úpisu

Pokud dlužník pohledávku nechce po splatnosti vrátit (což se mnohdy mezi příbuznými nebere jako nějaký problém), nebo se dlužník věřiteli vyhýbá či dokonce vysmívá, nemá smysl si dělat iluze a vrásky na čele. V takovém případě je vhodné dlužníka písemně vyzvat k úhradě dlužné částky (je třeba uvést další termín i částku) a informovat jej o tom, že následně bude celá záležitost řešena soudní cestou. Pokud to nepomůže a dlužný úpis obsahuje veškeré náležitosti, ideální řešení je na soud se skutečně obrátit. Žalobu k soudu můžete podat sami, ale vhodnější je poradit s právníkem nebo advokátem, který má s vymáháním pohledávek zkušenosti.

Návrh na platební rozkaz

Na základě podané žaloby může soud vydat platební rozkaz, a to dokonce bez slyšení dlužníka. Jedná se o takzvané zkrácené soudní řízení, které je na rozdíl od běžného zdlouhavého soudního procesu vyřízeno velmi rychle. Navíc návrh na platební rozkaz lze podat i elektronicky, stačí mít k dispozici elektronický podpis a vyplnit příslušné formuláře.