Změna dlužníka je často hledaný dotaz: mohu svůj dluh převést na jiného? Je možná dohoda o převzetí dluhu nebo dohoda o přistoupení k závazku? Ano, zákon to připouští a takováto dohoda může být uzavřena dle ust. § 531 a násl. Občanského zákoníku.

Podmínky převzetí dluhu

Institut převzetí dluhu je možné použít jak u dluhů (peněžité závazky) tak i u nepeněžitých závazků, ale musí být dodrženy určité podmínky, přičemž se zde uplatňuje ochrana věřitele:

  1. Mezi původním a novým dlužníkem musí být uzavřena písemná smlouva (dohoda).
  2. Pro vytvoření dohody o převzetí dluhu je nutný souhlas věřitele.

A právě v druhém bodě může nastat problém: podmínkou je, že věřitel bude souhlasit. Tím, že se změní dlužník, se mění také situace ohledně zajištění dluhu, v zájmu věřitele určitě není zvyšovat riziko. V souvislosti s dohodou o převzetí dluhu se totiž objevuje také pojem zajišťovací prostředky, tzn. ručení nebo zástavní právo v případě hypotéky. Zde může situaci ovlivnit zástavní dlužník, který musí nabídnout záruku, a s převzetím dluhu vyslovit souhlas.

Náležitosti smlouvy Dohoda o převzetí dluhu

Dohoda o převzetí dluhu musí obsahovat zejména následující náležitosti:

  • Jméno, příjmení a adresa dlužníka
  • Jméno, příjmení a adresa přejímatele
  • Předmět plnění (na základě jaké smlouvy a ze kdy je dohoda uzavřena)
  • V jaké výši je přejímatel povinen dluh uhradit
  • Dokdy nejpozději je přejímatel povinen dluh uhradit
  • Místo a čas, kde a kdy došlo k uzavření dohody a podpisy

Smlouva také musí obsahovat klausuli, v níž se praví, že vzájemná práva a povinnosti věřitele a přejímatele zůstávají nezměněna, a že věřitel může vymáhat dluh jen na přejímateli. Dohoda převzetí dluhu je pak vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení je předáno věřiteli.

K dohodě o převzetí a přistoupení k dluhu se vyjadřuje občanský zákoník

§ 1888 říká, že (1) kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu.

(2) Přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. Po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.

§ 1892 o přistoupení k dluhu říká, že kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně. O zajištění dluhu se pak zmiňuje: (2) Zajistila-li dluh původního dlužníka třetí osoba, nelze proti ní nastoupit pro neplnění dluhu novým dlužníkem, ledaže k tomu dala souhlas.