Exekuční řád je zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Exekuční řád je právním předpisem, který upravuje postavení a činnost soudních exekutorů, provádění exekucí a postavení a organizaci exekutorské komory.

Exekuční řád 2014 – novinky a změny

Po novelizaci exekuční řád přinesl řadu změn či úprav a zavádí spoustu nových pravidel či stanoví nové způsoby exekucí. Některé z nich jsou víceméně kosmetické, jiné upravují postavení a činnost soudních exekutorů či soudní komory významněji.

Místo exekučního prodeje nemovitosti nařízená forma správy nemovitosti

Správa nemovitosti povinného je zajímavá alternativa k prodeji nemovitosti exekutorem Podle novelizovaného exekučního řádu nyní může vzniknout nový, velmi zajímavý způsob exekuce: správa nemovitosti vykonávaná soudem. Ten zajistí, aby zastavená nemovitost byla řádně a úspěšně využívána. Pokud se jedná o nemovitost, ke které se vážou nájemní smlouvy, nařízení správy nemovitosti na ně nemá vliv, ale za určitých podmínek je může soud vypovědět, zrušit věcná břemena nebo po dohodě s nájemci vytvořit nové nájemní smlouvy. Soud ale také může podle konkrétní situace nařídit vyklizení nemovitosti. Finanční prostředky, které nemovitost přináší, jsou pak skládány na určený účet, a teprve po odečtení výdajů jsou použity k uspokojení vymáhané pohledávky.

Nařízení exekuce i na mzdu či účet manžela

Mnohé dlužníky možná překvapí, že exekutor může nařídit exekuci nejen na samotného povinného, ale exekutor může také zablokovat účty, mzdu a příjmy manžela povinného. Pro účely nařízení exekuce považuje exekuční řád za určitých podmínek také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů. Při exekuci a výkonu rozhodnutí se také nezohledňuje smlouva, která obsahuje zúžení nebo rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů (platí pro společného jmění manželů v době vzniku pohledávky).

Pozastavení řidičského oprávnění exekutorem

Nově také exekuční řád říká, že exekutor může dlužníkovi pozastavit řidičské oprávnění, např. v případech, kdy se pomocí exekuce vymáhá dluh na výživném na nezletilé dítě. V takovém případě je exekuční příkaz doručen nejprve povinnému, a poté orgánu, který spravuje registr řidičů. Pokud povinný prokáže, že řidičský průkaz nutně potřebuje (například pro uspokojení svých základních životních potřeb nebo nezletilých osob), exekutor exekuční příkaz na pozastavení řidičského oprávnění zruší. Stejně tak nastane, pokud dlužník vymáhaný nedoplatek výživného na nezletilé dítě uhradí.

Slučování bagatelních pohledávek do společného exekučního řízení

Exekuční řád také říká, že pokud exekutor vymáhá více než dvě částky, nepřevyšující částku 10.000 Kč (je zahájeno další exekuční řízení na návrh stejného oprávněného proti témuž povinnému u stejného exekutora), nová exekuce se v zájmu hospodárnosti sloučí se stávající exekucí ke společnému řízení. Ze stejného zájmu ale může exekutor věc vyloučit a vytvořit samostatné řízení.