Exekuční řízení vznikne z rozhodnutí soudu základě neplnění platebních povinností dlužníka vůči věřiteli, a to bez ohledu na vůli vlastníka. Exekucí pak ztrácí vlastník veškerá dispoziční práva. Exekuční řízení je vždy zahájeno na návrh věřitele, o kterém musí rozhodnout soud. Návrh na exekuci může vytvořit sám věřitel, ale vzhledem k možnosti vzniku formálních chyb je možné požádat o jeho sepsání odborníka nebo přímo exekutora. Věřitel musí mít exekuční titul, který může být ve formě soudního platebního rozkazu rozhodčího nálezu apod.

Exekuční řízení se skládá z několika fází

Návrh na provedení exekuce

V první fázi podá věřitel, který disponuje vykonatelným exekučním titulem, návrh na zahájení exekučního řízení, teprve poté může vzniknout usnesení o nařízení exekuce.

Usnesení o nařízení exekuce

Pokud soud návrhu věřitele na zahájení exekuce vyhoví, vydá usnesení o nařízení exekuce a následně pověří soudního exekutora provedením rozhodnutí o exekuci. Součástí usnesení o nařízení exekuce je také zákaz dlužníkovi s nakládání s jeho majetkem. V této chvíli také exekutor dlužníka vyzve k tomu, aby dobrovolně dluh uhradil, a to do 15 dnů. Na úhradu dluhu ale nečeká, a již v této fázi exekučního řízení se snaží dohledat majetek dlužníka, na který by bylo možné v případě neuhrazení dluhu exekuci uvalit. Proti usnesení o nařízení exekuce se může dlužník odvolat.

Vydání exekučního příkazu

Exekuční příkaz představuje způsob, jakým má být exekuce na dlužníka provedena je vydáván neprodleně po vydání usnesení o nařízení exekuce. O způsobu exekuce rozhoduje v souladu s exekučním řádem sám exekutor. V exekučním příkazu se upravuje, který majetek a jakým způsobem bude postižen, z čehož vyplývá zákaz dlužníkovi s označeným majetkem jakkoli nakládat. Pokud existuje majetek, na který se exekuční příkaz nevztahuje, dlužník může tento majetek například prodat, či jinak dobrovolně použít k úhradě dluhu.

Možná obrana dlužníka proti exekuci

V této fázi exekučního řízení se může dlužník odvolat, a to tak, že podá návrh na odklad exekuce nebo podá návrh na zastavení exekuce. Jak známe i z televizních reportáží, pro odvrácení/oddálení exekuce také v některých případech dlužníci podávají námitky z důvodu podjatosti exekutora.

Výkon exekuce

V případě, že odvolání dlužníka bylo označeno jako neopodstatněné a bylo tedy zamítnuto, nebo v případě, že dlužník vymáhaný dluh uhradil, dojde k provedení exekuce. Může se jednat například o veřejnou dražbu nemovitosti nebo dražbu movitých věcí. Celý proces exekučního řízení je úspěšně ukončen v okamžiku, kdy došlo k uspokojení veškerých pohledávek všech věřitelů, tedy k uhrazení všech dluhů včetně příslušenství.