Fikce doručení znamená, že je písemnost považována za doručenou, přestože se adresát s jejím obsahem neseznámil, tedy ji nepřevzal či ji nečetl, fikce doručení pak souvisí se všemi právními důsledky. Jedním z důvodů pro vytvoření fikce doručení byla snaha o úspory při opětovných pokusech o doručení písemnosti nebo jako obrana proti účelovému protahování různých řízení. Ale každá mince má dvě strany, a tak i je fikce doručení zneužitelná.

Fikce doručení brání spekulaci dlužníků

Způsob doručování dokumentů je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Důležité písemnosti jako je soudní usnesení, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o exekuci apod. se doručují do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště, ale adresátovi je možné předat písemnost kdekoliv. Pro doručování písemností se používají obálky s červeným pruhem (do rukou adresáta) nebo obálky s modrým pruhem (i do rukou zmocněnce). Posledním způsob uplatňování fikce doručení je zasílání dokumentů prostřednictvím datových schránek.

Fikce doručení pro soukromé osoby

Fikce doručení pro soukromé osoby (soukromé právo) v závislosti na odesílajícím subjektu mnohdy nelze ze zákona fikci doručení uplatnit, ale i zde se nalezlo řešení. Například soukromé banky, které odesílají zásilku soukromým osobám si fikci doručení vloží do svých obchodních podmínek, takže i když zásilku dlužník nepřevezme, a dopis se bance vrátí jako nedoručitelný, po vrácení bance se zásilka považuje za doručenou.

Fikce doručení pro právnické osoby

Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů mohou být písemnosti doručovány právnickým osobám také prostřednictvím datových schránek, a to osobám, které jsou tyto písemnosti oprávněné přijímat nebo tomu, kdo je oprávněn za tuto právnickou osobu jednat.

Kdy nepřevzatá písemnost nabude právní moci

Institut fikce doručení platí u všech soudních a úředních listin. Pokud není adresát zastižen na adrese svého trvalého bydliště, je o pokusu o doručení písemnosti písemně vyrozuměn. Po patnácti dnech od uložení se považuje písemnost za doručenou, a to i v případě, že se adresát o pokusu o doručení a následném uložení písemnosti nedozvěděl. Účelové nepřebírání pošty se nevyplácí, i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a navíc nepřevzetí písemnosti může vést k promeškání lhůty na odvolání.

Kdy fikce doručení neplatí a jak se bránit

Při fikci doručení se adresát nemusí důležité informace vůbec dozvědět, a bez jeho zavinění mu mohou vzniknout škody. V takových případech se lze za využití Správního řádu bránit, přičemž je nutné uvést zákonné důvody nepřevzetí zásilky, které soud bude akceptovat. Jako skutečnost lze uvést neplánovanou hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení apod. Obrana proti fikci doručení spočívá v podání návrhu na vyslovení neúčinnosti doručení písemnosti u soudu do 15 dnů ode dne, od kdy se s doručovanou písemností adresát seznámil. Maximální možná lhůta pro prominutí je jeden rok.