Na otázku, jak vymáhat dluhy, existuje spousta odpovědí a možných řešení. Všechny ale mají jedno společné – nesprávný postup při vymáhání pohledávky může posílit sebevědomí dlužníka a snížit šanci na úspěch. Výběr metody a určení vhodného postupu při vymáhání dluhu ovlivňuje také výše dluhu a fakt, zda dluh vymáhá sám nebo osloví odborníky.

Kdy začít vymáhat dluh?

Pokusy o jakoukoliv komunikaci s dlužníkem jsou marné, věřitel to vzdává, a pokud není dluh příliš vysoký, časem možná zapomene. I to je možný scénář. Takto by vymáhání dluhů opravdu vypadat nemělo. Pro dosažení úspěchu platí několik obecných pravidel:

  • Existence dluhu musí být doložena
  • Dluh je třeba vymáhat co nejdříve po splatnosti
  • Dluh je třeba vymáhat důrazně, ale v mezích zákona
  • Při vymáhání dluhu je třeba být vytrvalý a obezřetný.

Jakým způsobem lze dluh vymáhat?

V podstatě lze způsoby vymáhání dluhů rozdělit na vymáhání vlastními silami (obvykle se jedná o první kroky) nebo za úplatu s cizí pomocí, přičemž lze zvolit soudní či mimosoudní vymáhání.

Mimosoudní vymáhání dluhů

Mimosoudní vymáhání dluhů představuje nejčastěji oslovení agentury na vymáhání dluhů. Agentura pracuje na základě mandátní smlouvy, kdy věřitele zastupuje (jedná pod jeho jménem) nebo s věřitelem uzavře smlouvu o postoupení pohledávky a sama se stává věřitelem. Cesta k získání dlužné částky je rychlejší, než u soudního vymáhání, náklady se pohybují v rozmezí 10-30 procent z částky, kterou se podařilo z dlužníka dostat, ale záleží na výši pohledávky a složitosti konkrétního případu.

Vymáhání dluhů soudní cestou

Pravdou je, že vymáhání dluhů soudní cestou je obvykle zdlouhavé, a služby právníka mohou být i nákladnější, ale není to pravidlem. Pokud se podaří s advokátní kanceláří uzavřít smlouvu, v níž je uvedeno, že náklady na vymáhání dluhu nese dlužník, proces se obvykle velmi zrychlí. Pokud dlužník nezaplatí ani na základě nařízení soudu, věc se předává exekutorovi, který má k dispozici další účinné páky.

Jak vymáhat dluh z nezaplacené faktury

Neuhrazené faktury po splatnosti jsou v naší podnikatelské sféře bohužel zcela běžný jev. Často se zdá, že se jedná o hru, při které dobré mravy prostě neplatí. Pro úspěšný proces vymáhání neuhrazené faktury musí být splněna základní podmínka: existence dluhu musí být doložena nejen samotnou fakturou, ale i o tom, že bylo zboží dodáno či služby poskytnuty, a že došlo k jejich objednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o vztah mezi podnikajícími subjekty, záležitost se posuzuje podle obchodního zákoníku. Nejprve je třeba podat žalobu k soudu, a pokud se jedná o složitější případ, je vhodné oslovit právního zástupce. K dlužné částce na faktuře se pak navíc připočítávají úroky z prodlení dle reprosazby stanovené Českou národní bankou, které jsou navíc zvýšené o sedm procentních bodů).