Náklady exekuce tvoří odměny exekutora za provedení exekuce. Zajímá vás, kolik stojí exekuce, jaká je odměna za provedení exekuce, jaká je náhrada výdajů exekutora a kdo náklady exekuce nařizuje? V následujícím článku se dozvíte víc.

Kdo hradí náklady exekuce?

V prvé řadě je třeba vysvětlit, co jsou náklady exekuce. Podle § 87 odst. 1 exekučního řádu se za náklady exekuce považují:

Odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.“

Dlužno dodat, že v ustanovení § 87 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, se uvádí, že náklady exekuce hradí povinný.

Lze se proti vysokým nákladům na exekuci nějak bránit?

Náklady exekuce je rozhodnutí soudního exekutora, musí být vyhotoveno písemně a doručeno všem účastníkům řízení. Kromě povinných formalit musí obsahovat odůvodnění, ve kterém soudní exekutor všechny určené náklady přezkoumatelně vyčísluje.

Pokud s výší nákladů jakýkoliv účastník řízení nesouhlasí, opravný prostředek proti příkazu lze vznést do 8 dnů od doručení námitku. S touto námitkou samozřejmě nemusí soudní exekutor souhlasit. Pokud jí nevyhoví, rozhoduje exekuční soud. Ten může vydaný příkaz zrušit nebo jej potvrdit a označit jako správný. Proti rozhodnutí exekučního soudu se již není možné odvolat.

Náklady exekuce při zastavení exekučního řízení

Pokud exekuční řízení proběhlo, náklady exekuce lze pochopit. Jak je to ale v případě, kdy je exekuční řízení zastaveno proto, že se exekutorovi nepodařilo dohledat majetek dlužníka a nedošlo k uspokojení pohledávky věřitele? Na kom má exekutor náhrady exekuce žádat – může žádat náhradu nákladů na oprávněném? Fakt, že exekutor nevymohl nic, jej k takovému kroku neopravňuje, ale existuje výjimka: náhradu nákladů na exekuci lze požadovat po oprávněném, a to v případě, že zastavení exekuce sám způsobil.