Zastavení exekuce určitě patří mezi časté přání dlužníků. Zastavení exekuce není jednoduché, ale při splnění určitých podmínek není nemožné – jde totiž podat návrh na zastavení exekuce nebo návrh na odklad exekuce.

Kdy návrh na zastavení exekuce podat

Návrh na zastavení exekuce se podává zejména v případě, kdy se domníváte, že by neměla proběhnout. Důvodem samozřejmě není pouze přání, ale např. to, že pohledávka je již promlčena nebo byl závazek povinného již uhrazen apod. V takovém případě je nutné podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů od doby, kdy se tento důvod objevil. Návrh na zastavení exekuce lze také podat (ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění o zahájení exekuce) v případě, že vám nebyl doručen exekuční titul. Návrh na zastavení exekuce se v tomto případě podává soudnímu exekutorovi.

Na dodržení termínů je třeba si dát pozor, neboť na opožděné podání návrhu na zastavení exekuce nebude brán zřetel a šance na zastavení exekuce se rozplyne.

Podmínky zastavení exekuce po podání návrhu

Řádně podaný návrh na zastavení exekuce poté získá oprávněný, který se k němu může vyjádřit. Pokud shledá, že je důvod podání návrhu relevantní, vydá souhlas, což v praxi znamená skutečné zastavení exekuce. Nic není ztraceno ani v případě, že oprávněný s návrhem nesouhlasí. V takovém případě je návrh na zastavení exekuce postoupen na soud, který jej bude přezkoumávat. Podle uvedených důvodů a skutečnosti pak může příslušný soud exekuce zastavit (nebo návrh zamítnout).

Zastavení exekuce je možné

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je zastavení exekuce možné, a to na základě zrušení rozhodčího nálezu, a také z důvodů insolvence. Pokud totiž dojde k zahájení insolvenčního řízení, exekuci nelze vykonat. Tímto způsobem je dlužník soudně chráněn nejen před exekutory, ale obecně i před věřiteli.

Exekuční příkazy po podaném návrhu na zastavení exekuce

Samotný fakt, že byl podán návrh na zastavení exekuce neznamená, že exekutor nemůže vydávat další exekuční příkazy nebo zjišťovat či postihovat majetek. Ale do doby, kdy bude rozhodnuto, tedy po právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, nemůže s majetkem nakládat, tzn. nelze provádět dražby apod.

Návrh na odklad exekuce

Odklad exekuce je způsob, jak exekuci oddálit. Neslouží však k tomu, aby dlužník zbytečně exekuci oddaloval. Jako vážný důvod pro odklad exekuce může být nová skutečnost, která by výkonem exekuce pro dlužníka přinesla nepříznivé následky nebo by jej poškodila. Jako příklad vážného důvodu lze uvést krádež hotovosti, kdy z tohoto důvodu nelze dluh uhradit a exekutor by vymáhání dluhu řešil zabavováním věcí. Tím by se dlužník a jeho rodina dostala (bez vlastního zavinění) do nepřijatelně tíživé finanční situace. Do doby o rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nesmí exekutor učinit žádné kroky, které by vedly k jejímu vykonání.