Neoprávněné exekuce a postupy exekutorů jsou v médiích poměrně časté téma. Pokud máte i vy pocit, že exekuce je z nějakého důvodu neoprávněná, nebo že je dokonce provázena pochybením exekutora, můžete se bránit.

Jak může vzniknout neoprávněná exekuce?

Neoprávněná exekuce může vzniknout jednoduše tak, že věřitel uvede neoprávněné požadavky, přehnaně řečeno – část dluhu si vymyslí. Pokud se proti takovéto žalobě nebudete adekvátně bránit, tato žaloba bude brána jako oprávněná a bude vydáno rozhodnutí. Bránit se můžete do chvíle, dokud rozhodnutí nenabude právní moci a vykonatelnosti. Při pozdní reakci se může stát, že už nebude nikoho zajímat, že se jedná o neoprávněnou exekuci, a vám zbudou ke své obraně opravdu minimální možnosti.

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce

Pokud máte pocit, že je exekuce neoprávněná, můžete podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. Tento opravný prostředek je využívaný poměrně často, ale stejně tak často je odvolání zamítnuto, z důvodu neopodstatnění.

V ojedinělých případech ale může dojít k omylu, například při označování subjektů, a rozhodnutí o exekuci, které bylo směrováno na jinou osobu přijde vám. V takovém případě se opravdu jedná o neoprávněnou exekuci a povinnost dluh zaplatit se vás samozřejmě netýká. Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce musíte ale podat do chvíle, dokud není pravomocné. Odvolání musíte podat u soudu, který exekuci nařídil, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce. Odvolací soud situaci přezkoumá a návrh na nařízení exekuce zamítne.

Neoprávněná exekuce při podezření na pochybení exekutora

Také při podezření na pochybení exekutora existuje obrana. Podle mnohých médií se může zdát, že moc exekutorů je až neomezená, že mohou dluhy vymáhat téměř jakýmkoliv způsobem. To samozřejmě není pravda. Každý exekutor se musí řídit zákony, právními předpisy a rozhodnutími soudu, který exekučním řízení vydal. Pokud máte pocit, že exekutor zákony nerespektuje nebo že porušil etický kodex a exekuce je neoprávněná, můžete dát podnět k dohledu.

Možností je hned několik: můžete se obrátit na Exekutorskou komoru České republiky, na předsedu místně příslušného soudu, pod který exekutor spadá, nebo přímo na Ministerstvo spravedlnosti České republiky, vaším podnětem se uvedené instituce musí ze zákona zabývat. Pokud vám dají za pravdu a ukáže se, že exekuce byla neoprávněná nebo se ukáží chyby v postupu exekutora, tento exekutor ponese podle závažnosti chyb následky (výtka, kárné řízení, finanční potrestání nebo až vyjmutí ze seznamu exekutorů).

Náhrada škody při neoprávněné exekuci

Pokud vám v důsledku neoprávněné exekuce vznikla škoda, můžete podat žalobu na náhradu škody. Může se jednat o vzniklou škodu na majetku, která vznikla přímým poškozením (např. vniknutím do objektu), nebo o škodu, která vznikla následně (poničený majetek nevhodnou manipulací či skladováním apod.). O věc, která byla zabavena, je totiž exekutor povinen pečovat. Po vyčíslení se náhrada škody uplatňuje u dotyčného exekutora, při neúspěchu pak soudní cestou.