Promlčení exekuce, promlčecí lhůta exekuce – téma, které dlužníky zajímá. Spekulují totiž, že také u exekuce běží promlčecí lhůta, a že svůj dluh už v budoucnu hradit nebudou. Mnozí se v tomto ohledu šeredně mýlí, na dlužníka dojde i po dlouhých letech…

Promlčení exekuce po 10 letech?

Dlužníkům se nelíbí, že lhůty na vymáhání dluhů jsou v ČR poměrně dlouhé, ale berme to jako vyšší šanci uspokojit pohledávky věřitelů. V praxi je to tak, že pokud do 10 let od vydání platebního rozkazu není pověřen exekutor, exekuce nenastane. Pokud ale exekutor pověřen byl, exekuce může přetrvávat i do konce života povinného.

Délka promlčecí doby se liší podle typu závazku

Nastala situace, kdy jste obdrželi vyrozumění o zahájení exekuce, a domníváte se, že je dluh již promlčený? Chcete podat návrh na zastavení exekuce nebo návrh na odklad exekuce? Na řešení promlčení exekuce je mnohdy pozdě… Každopádně návrh na zastavení exekuce nebo na odklad exekuci oddálí, čímž lze získat trochu času. Důležité je doručit návrhy přímo exekutorovi, a nikoliv exekučnímu soudu. Každopádně je třeba vědět, že závazky sice mohou být po určité době promlčeny, ale délka promlčecí doby exekuce se liší podle typu závazků.

Obecně: podle občanského zákoníku je základní promlčecí lhůta tříletá (u náhrady škody a bezdůvodného obohacení je promlčecí lhůta dvouletá) , ale u soudního rozhodnutí je promlčecí lhůta desetiletá, stejně jako u sociálního pojištění.

Námitku na promlčení závazku podejte včas

Co je velmi důležité: pokud chcete podat případnou námitku na promlčení exekuce či závazku, je nutné ji podat už v nalézacím řízení. Pokud totiž námitka není včas uplatněna, na základě soudního rozhodnutí může vzniknout povinnost dluh uhradit, přestože je již promlčený. Při řádném (včasném) vznesení námitky by byl soud povinen toto řízení zastavit. Pokud již soudní rozhodnutí nabylo právní moci, věřitel může zahájit exekuci v následujících 10 letech. Pamatujte, že námitka promlčení je vždy zcela ve vašich rukou, coby dlužníka. Pouze dlužník si totiž může tuto skutečnost ohlídat ve svůj prospěch. Záleží tedy na vás, zda promlčení dluhu uplatníte a využijete.

Dlužníci před exekucí rádi utíkají, ale zbytečně

Je jasné, že když si člověk nadělá dluhy, měl by je splatit. A když není schopen svým závazkům dostát a hrozí mu exekuce, měl by se problému postavit čelem. Obecně je mezi lidmi rozšířený mýtus, že se stačí zbavit majetku, nemít příjem a pak v klídku přečkat 10 let. Pak prý exekuce údajně přestanou platit a dlužníkovi už nic nehrozí.

Stará moudrost tvrdí, že „Kde nic není, ani smrt nebere“. Je pravda, že pokud tedy dlužník prokazatelně nic nemá, exekutor mu nemůže nic vzít. Ale to jistě nebude trvat věčně. Každopádně totiž platí, že po dobu běhu exekuce neběží promlčecí doba. To znamená, exekuce běží další desítky let.