Ručení neboli ručitelský závazek patří mezi jeden ze způsobů zajištění závazku. Ručitelským závazkem získává věřitel vyšší jistotu, že jeho pohledávka bude uspokojena, ale i z ručitelského závazku se lze za určitých podmínek vyvázat.

Co je ručení dluhu?

Ručitel je osoba, která sice není dlužníkem, ale bere na sebe zodpovědnost za uspokojení pohledávky věřitele, jedná se tedy ručení za splacení dluhu. Ručitelský závazek se uzavírá písemně a jeho podstata spočívá v zajištění úvěrů a půjček. Pokud dlužník není schopen dluh splácet, ručitel se octne ve velmi podobné situaci jako dlužník – plnění závazku přechází automaticky na ručitele.

Práva a povinnosti ručitele podle občanského zákoníku

Občanský zákoník upravuje práva a povinnosti ručitele takto:

§546 – ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

§550 – ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli.

Ručitelský závazek není pouhá formalita

Ručitelský závazek se často uzavírá například u úvěrů na bydlení od stavebních spořitelen, kdy ve snaze pomoci mladým lidem získat nové bydlení na sebe berou ručitelský závazek příbuzní. Ručitelský závazek je obvykle vyžadován pro zajištění úvěru u částek cca od 300 tisíc Kč, a ručitelé často nedokáží odhadnout, jaký závazek na sebe vlastně vzali. Pokud nastane u dlužníka problém se splácením, přijde přinejmenším údiv a rozčarování.

Ručitelský závazek a úmrtí dlužníka

Splácení úvěru je mnohdy dlouhodobá záležitost, a v lidském životě se děje mnoho nového. Mezi ty smutné události patří i úmrtí dlužníka. I v této situaci pak platí, že úmrtím dlužníka finanční závazek vůči věřiteli nezaniká. Pro banku (věřitele) nastala situace, že úvěr není řádně splácen, a i v takovém případě přechází splácení na ručitele, který se zavázal finanční závazek plnit. Pro tyto případy je vhodné před uzavřením ručitelského závazku uzavřít rizikové pojištění pro případ úmrtí dlužníka tak, aby pojistné plnění pokrylo jednorázově uhrazení dluhu v plné výši. Je sice možné pokusit se domluvit s pozůstalými, ale jejich rozhodnutí je pouze na jejich vůli.

Vyvázání se z ručitelského závazku

Je třeba si uvědomit, že ručení je závazek, a ani posuzování ručitele před uzavřením úvěru není žádná formalita. Banka totiž na ručitele klade stejné nároky jako na samotného žadatele o úvěr. Stejně tak jednoduché není ani vyvázání se z ručitelského závazku. Vyvázat se z ručení je sice možné, ale rozhodně ne jednoduché. Banka totiž s vyvázáním musí souhlasit a obvykle požaduje nového ručitele, přinejmenším adekvátní náhradu ručení. I nový ručitel pak musí doložit, že v případě platební neschopnosti dlužníka bude schopen úvěr i s úroky splácet.