Od 1.1.2013 je možné požádat o sloučení exekucí. Tuto zprávu přivítali mnozí dlužníci s údivem či nadšením. Jak to tedy je, a jak při sloučení exekucí postupovat? Každopádně sloučení exekucí je vítanou změnou, neboť spojení exekucí dokáže dlužníkovi ušetřit nejen nemalé peníze za příslušenství dluhu, ale i spoustu času a starostí.

Sloučení exekucí od dvou exekutorů

Podle ustanovení § 37, odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu platí, že soud může na sloučení exekucí přistoupit. Důležité je vědět, že sloučení exekucí probíhá na návrh povinného (dlužníka), který je třeba podat příslušnému exekučnímu soudu. V některých případech ale může dojít v zájmu hospodárnosti o sloučení exekucí automaticky.

Exekuční řízení lze spojit za následujících podmínek:

  • oprávněný byl věřitelem už v době vzniku pohledávky,
  • vůči povinnému (dlužníkovi) jsou vedena minimálně 2 exekuční řízení,
  • předměty spojovaných exekučních řízení nepřevyšují částku 10.000,- Kč.

Sloučení exekucí je tedy vhodné pro „drobné“ exekuce, u nichž by příslušenství jednotlivé exekuce výrazně prodražilo.

Jak se o sloučení exekucí rozhoduje?

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu, dle kterého „nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu,“ se použila právní úprava, obsažená v zákoně č. 99/1963 Sb., (ustanovení § 112 tohoto zákona). Podle tohoto ustanovení může v zájmu hospodárnosti exekučního řízení soud (soudní exekutor) spojit exekuce ke společnému řízení věci, podle následujícího klíče:

  1. byly u tohoto soudu zahájeny a skutkově spolu souvisí,
  2. týkají se stejných účastníků.

Pokud se exekuce ke sloučení nehodí, soudní exekutor může některou věc vyloučit k samostatnému exekučnímu řízení.

Zákonné a návrhové (automatické) spojování exekucí

Dle nové právní úpravy se nyní rozlišují dva druhy spojování exekučních řízení: zákonné a návrhové spojování exekucí.

Zákonné sloučení exekucí

Zákonné sloučení exekucí (ex lege), je zjednodušeně řečeno řízení, které je zahájené věřitelem proti stejnému dlužníkovi u stejného exekutora. V zájmu hospodárnosti řízení může ale soudní exekutor takto sloučenou věc následně vyloučit k samostatnému řízení. Lze říci, že ke sloučení těchto exekučních řízení dochází automaticky.

Návrhové spojování exekucí

Návrhové spojování exekucí přináší jisté omezení v podobě výše dlužné (vymáhané) částky. Důvod je zřejmý – ulehčení již tak tíživé finanční situace dlužníků, kteří sice u jednotlivých exekucí nedluží příliš vysoké částky, ale kteří by se úhradou příslušenství několika exekucí mohli dostat do dluhové pasti. Návrhové spojování exekucí tedy přináší dlužníkům nejen značné úspory, ale řeší i situace, kdy je po přezkoumání zákonných požadavků zjištěno, že návrh na sloučení exekucí by měl spadat do zákonného sloučení.