Když se řekne termín vymahači dluhů, spousta lidí si představí ramenaté chasníky, kteří vynucují uhrazení pohledávek násilím. Vymahači dluhů ale obvykle pracují jinak, právní řád jim totiž poskytuje mnoho možností, jak se domoci práv věřitele legálním způsobem. A pokud se vymahači dluhů do rozporu se zákonem dostanou, na podivné postupy či zastrašování můžete adekvátně reagovat a bránit se jim.

Vymáhání pohledávek soudně, mimosoudně a exekučně

Zvolený postup při vymáhání dluhů závisí především na smluvním vztahu mezi věřitelem a dlužníkem (občanskoprávní či obchodněprávní vztah). Svou roli hraje také doba, po jakou se uhrazení dluhu řešilo či neřešilo, a vůbec nejde pouze o promlčecí dobu. Dlužník se totiž může účelově zbavovat majetku, takže ani následné vymáhání dluhů exekucí nemusí být efektivní.

Vymahači dluhů mohou přistoupit k vymáhání pohledávek soudně, ale velmi časté je mimosoudní vymáhání. V každém případě – dříve, než vymahači dluhů začnou konat, dlužník musí obdržet písemnou výzvu (běžně doporučenou poštou), která musí obsahovat mimo jiné informace o výši dlužné částky a splatnosti. Tedy je třeba doložit, že je pohledávka oprávněná.

Vymáhání dluhu třetí osobou

Vymahači dluhů jsou fyzické či právnické osoby, které pohledávky za určitou provizi převezmou, nebo celý dluh odkoupí, tzv. postoupení pohledávky, přičemž souhlas dlužníka s jejím převodem není nutný. A protože tato společnost na vymáhání dluhů investovala své prostředky, aniž by byla povinna věřiteli v případě neúspěchu cokoliv vracet (dle konkrétní smlouvy), vymahači dluhů se o uhrazení pohledávky budou všemožně snažit. Ale i vymáhání dluhů má svá pravidla.

Jak vymahači dluhů obvykle postupují

Solidní vymahači dluhů pracují efektivně, důrazně, ale neměli by používat žádné neetické metody, neboť hranice mezi důrazem a vydíráním je poměrně tenká. Oproti klasickému postupu provádí vymahači dluhů často i mimosoudní vymáhání pohledávek, kdy za vymáhání dluhů není třeba platit předem poplatky advokátovi či exekutorovi. Provize platí věřitel až po úspěšném vymožení dluhu, tedy po připsání finanční částky na účet.

Způsoby vymáhání dluhů

Vlastní způsoby vymáhání dluhů se u jednotlivých dlužníků liší. Solidní vymahači dluhů navozují na dlužníka tlak, ale v rámci zákonů ČR. Některému dlužníkovi stačí vysvětlit možné následky nesplácení dluhů, jinde zapůsobí velmi časté telefonické urgence nebo osobní návštěvy dlužníka, za velmi účinné lze považovat i jednání s členy rodiny dlužníka.

Co vymahači dluhů nesmí, a jak se bránit

Vymahači dluhů si někdy svoji úlohu pletou s výkonem exekutora (i když některé společnosti služby zprostředkování exekuce poskytují). Na rozdíl exekutora ale vymahači dluhů nesmí vstoupit do bytu či soukromých prostor, natož aby přistoupili k zabavování majetku apod. Vymahači dluhů nesmí dlužníkovi ani vyhrožovat, ať už násilím či exekucí, vytvářet psychický nátlak, ani omezovat osobní svobodu dlužníka. V takovém případě se dlužník může obrátit na policii, kdy se nakonec může situace úplně obrátit, a vymahači dluhů může hrozit trest za útisk.